Obchodné podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky - účinné od 01.11.2014

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Pavol Chovan YEZENI , Hrubý Šúr 67 , 903 01 ,  IČO 434 84 051  DIČ 10 72 19 46 18 , (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.yezeni.sk a zároveň predávajúcim je firma:

 

Pavol Chovan

Hrubý Šúr 67

0910 933 992

IČO: 434 84 051

 


 

TATRA BANKA
číslo účtu : 293 702 1475
IBAN  SK7711000000002937021475
SWIFT : TATR SK BX

1.3 Predajný sklad::

Vlčie Hrdlo 50

821 07 Bratislava

 

1.4 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v bode 2.1 týchto Obchodných podmienok kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo tovaru ktorý predávajúci nemá zaradený v ponuke.

 

1.5 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

 

1.6 Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

 

2. Objednávanie tovaru

2.1 Tovar môže kupujúci objednať nasledovne:

a) prostredníctvom internetových stránok www.yezeni.sk

b) e-mailom na adrese naradie@yezeni.sk

 

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

 

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné s prihliadnutím na bod 2.7 týchto Obchodných podmienok.

 

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.

 

2.5 Kupujúci môže stornovať objednávku zadanú cez internetové stránky www.yezeni.sk najneskôr do vtedy, keď má objednávka stav „PRIJATÁ“. Stav spracovania si môže kupujúci kedykoľvek skontrolovať na www.yezeni.sk v časti „MOJE OBJEDNÁVKY“. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Pri písomnej objednávke ju môže kupujúci stornovať najneskôr pri telefonickom potvrdení prijatia objednávky. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho. Peniaze môžu byť vrátené len na účet vedený v € v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike.

 

2.6 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky.

 

2.7 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar alebo ho zabezpečiť za dohodnutú cenu. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 14 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a podobne).

 

2.8 Vysvetlivky k stavom vašej objednávky

 

- prijatá objednávka ... nová registrovaná objednávka, 1.stav

- potvrdená objednávka ... Vašu objednávku sme videli a evidujeme ju, v poznámke k objednávke Vás informujeme o dobe dodania (je to informácia pre Vás aby ste vedeli, že objednávka od vás prišla do našej evidencie a je v stave vybavovania)

- objednávka odoslaná ... Vašu objednávku sme vyexpedovali a správe Vám posielame bližšie informácie k zásielke.

- z časti vybavená ... v prípadoch ak nevieme vybaviť objednávku naraz (kvôli dlhšej dodacej dobe niektorého výrobku) , a zákazník požiada o vybavenie časti objednávky skôr

- osobný odber... ak si vyberiete možnosť odberu osobne, o vašu objednávku sa postarajú na výdajnom mieste, Telefonicky Vás budú kontaktovať, ak budete mať komplet tovar pripravený na sklade.

 

3. Cena za tovar

3.1 Ceny uvedené na internetových stránkach www.yezeni.sk  platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

3.2 Predajca – Pavol Chovan YEZENI

 

3.3 Ceny uvedené na internetových stránkach www.yezeni.sk sú s DPH.

 

3.4 Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené, resp. v stave „POTVRDENÁ“.

 

3.5 Všetky zľavy sú počítané z ceny uvedenej na internetových stránkach ako "Cenníková cena".

 

3.6 K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia.

 

3.7 Balné alebo iné poplatky nie sú účtované.

 

4. Platba za tovar

4.1 Tovar je možné uhradiť:

a) prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedený banke uvedenej v bode

1.2 na základe zálohovej faktúry, alebo na základe údajov poslaných predávajúcim kupujúcemu.

b) na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra

c) v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru na výdajnom mieste

 

4.2 Ak si vyberiete možnosť - platba prevodom na účet:

 

POZOR !!! POČKAJTE S PREVODOM POKIAĽ VÁS NEBUDEME KONTAKTOVAŤ,

a potvrdíme, že Vami objednaný tovar Vám vieme v krátkej dobe dodať.

 

4.3 Všetky platby musia byť uskutočnené v EUR.

 

5. Dodacie podmienky

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach www.zvaracky-brusivo.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame.

 

5.2 Dodacia doba na tovar v ponuke je nasledovná

1. ak je tovar na sklade predávajúceho alebo na výdajnom mieste, potom je odoslaný do 24-48 hodín od prijatia objednávky

2. ak je tovar na sklade u distribútora, potom je odoslaný spravidla do 5-7 pracovných dní

3. v prípade niektorých tovarov môže byť dodacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci informovaný do 2-3 pracovných dní od prijatia objednávky

 

5.3 Doručenie kuriérom je do 24 hodín od odoslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní.

 

5.4 O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok

 

5.5 Tovar je kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúceho

 

6. Doprava tovaru

6.1 Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok  je štandardne vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné kontaktovať predajcu.

 

6.2 Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:

 

1. v rámci SR – rozvoz kuriérskou službou Geis (Ten-Expres)

2. v rámci SR – výber balíčka na pobočke Slovenskej pošty

2. osobný odber na výdajnom mieste: Lieskovec 13, Bratislava

 

6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

 

6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.

 

6.5 V prípade doručenia tovaru prepravcom (kuriérom) je tovar poistený v plnej výške.

 

6.6 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu návod na obsluhu a záručný list (ak si to druh tovaru vyžaduje). Faktúra je zasielana do mailu elektornckou formou.

 

6.7 Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

 

6.8 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.

 

6.9 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

 

6.10 Náklady na dodanie nadrozmerného, krehkého alebo ťažkého tovaru sa zaväzuje predávajúci oznámiť kupujúcemu pri potvrdení objednávky.

 

6.11 Poplatky za dodanie tovaru sú nasledovné:

SDS:

 

P.č.Kg od:Kg do:Cena prepravy
1.023 €
2.273.5 €
3.7104 €
4.10205 €
5.20306 €
6.30407 €
7.40508 €
8.50759 €
9.7510015 €
10.10015027 €
11.15020042 €
12.20025049.5 €
13.25030055.5 €
14.30035060.9 €
15.35040066 €
16.40045070 €
17.45050077 €
18.50060084.5 €
19.60070092.5 €
20.700800104.5 €
21.8001000119 €
22.10001500149 €

 Pri platbe na dobierku sa cene prepravy zvýši o 1,00 €

 

Slovenská pošta:

 

P.č.Kg od:Kg do:Cena prepravy:
1.0.00.51.9 €
2.0.512.4 €
3.123.4 €
4.253.8 €
5.5104.6 €
6.10156 €

Ceny sú uvedené s DPH.

 

Tieto poplatky budú automaticky pripočítané pri potvrdení objednávky.

 

6.12 V prípade ak nebol tovar doručený kuriérom v dohodnutom termíne (spravidla do 24 hodín od odoslania) a kupujúci nemá informáciu o stave doručovania tovaru, môže sa obrátiť na našu prevádzku, kde mu budú poskytnuté požadované informácie.

 

7. Záruky a reklamácie

7.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.

 

7.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode  je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevazatia tovaru kupujúcim.

 

7.3 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

 

7.4 Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a chyby materiálu, ktoré sa objaia v priebehu záručnej doby, a ktoré neboli v dobe zakúpenia výrobku zjavné alebo, ktoré neboli kupujúcemu známe.

 

7.5 Záruka nebude uznaná v nasledujúcich prípadoch:

- ak bol v čase platnosti záruky vykonaný zásah mimo servisného centra alebo bol tovar odovzdaný v rozobratom stave

- ak chyby vzniknú neodbornou alebo nedbanlivou manipuláciou prípadne nedodržaním pokynov uvedených v návode na použitie výrobku

- ak chyby vzniknú nedostatočnou údržbou a starostlivosťou

- v prípade použitia neoriginálneho, prípadne nevhodného príslušenstva k výrobku

- ak je stroj používaný na profesionálne využitie a nie je naň určený

- ak bol stroj preťažený

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

 

7.6 Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami uvedenými v záručnom liste za podmienok stanovených výrobcom.

 

7.7 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup, kde kupujúci kontaktuje predajcu e-mailom, telefonicky alebo osobne a dohodne sa na postupe pri uplatnení reklamácie.

 

7.8 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak, aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry teda dokladu o kúpe prípadne záručného listu.

 

7.9 Všetky záručné opravy sú bezplatné.

 

7.10 Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je prevádzka predávajúceho ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska)

 

7.11 Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

 

7.12 Predávajúci je povinný bezprostredne po rozhodnutí informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom o výsledku reklamačného konania a zároveň kupujúcemu doručiť e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

8.3 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

8.4 Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlasení sa na stránke  v časti "Zmena údajov".

 

8.5 Prevádzkovateľ internetových stránok  sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 

9. Ďaľšie ustanovenia

9.1 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

9.2 Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

10. Poučenie o právach kupujúceho pri nákupe cez internet

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho.

 

OD KTORÝCH ZMLÚV NEMÔŽETE ODSTÚPIŤ BEZ UVEDENIA DÔVODU

 

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 

* poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní

* predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)

* predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. nábytok na mieru)

* predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

* predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)

* predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil

* predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil

* predaj novín, časopisov a periodickej tlače

* lotérie a iné podobné hry

 

AKO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

 

V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

 

* kupujúci v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

* kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

* ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

 

1. tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,

2. tovar nesmie byť použitý,

3. tovar musí byť nepoškodený,

4. tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.),

5. musí obsahovať doklad o kúpe /kópia/.

 

* tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy (doporučene neznamená na dobierku)

 

* pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

 

11. Elektronická faktúra

11.1. Elektronická faktúra prináša moderný spôsob odosielania faktúr, úsporu času, urýchľuje prípravu a doručenie. Elektronická faktúra je 100% akceptovaným dokladom a obsahuje všetky nevyhnutné legislatívne náležitosti daňového dokladu. V rámci legislatívy SR je používanie elektronických faktúr umožnené na základe Ministerstva financií SR č. MF/11886/2010-73 pre platiteľov dane z pridanej hodnoty k elektronickej výmene údajov podľa § 75 ods.6 zákona č. 22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

11.2. Odberateľ týmto v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje firme Pavol Chovan Yezeni súhlas na to, aby mu za dané služby alebo tovar vystavovala faktúru v elektronickej forme ( ďalej len elektronická faktúra ), ktorá je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme.

 

11.3. Firma nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku úniku údajov z poštovej schránky priradenej k e-mailovej adrese odberateľa alebo v dôsledku úniku údajov z internetovej aplikácie odberateľa.

 

11.4. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa odberateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať firmu o tejto skutočnosti prostredníctvom správy zaslanej na e-rnailovú adresu náradie@yezeni.sk .  V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti odberateľa nie je firma povinná preukazovať odoslanie tejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

12.2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

12.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

11.3.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

12.4.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

Právna doložka

Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach firmy Pavol Chovan YEZENI sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť články, popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.